OPISOWA OCENA Z ZACHOWANIA

4.1.Koncepcja i kryteria

 

4.1.1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna z zachowania uwzględnia                           w szczególności:

a)    Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

·           Sumiennie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy.

·            Jest systematyczny, obowiązkowy i punktualny.

·           Utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

·           Przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania.

a)     Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

·           Jest koleżeński i uczciwy w kontaktach międzyludzkich.

·           Szanuje własność osobistą i społeczną.

·           Potrafi opanować własne negatywne emocje, ujawniać swoje pozytywne.

·           Jest tolerancyjny wobec innych, np. poglądów religijnych, wad rozwojowych , ułomności, narodowości.

b)     Dbałość o honor i tradycję szkoły:

·         Umie szanować symbole narodowe i zachowuje właściwą postawę n uroczystościach szkolnych i państwowych

·         Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły

·         Godnie reprezentuje klasę i szkołę na konkursach, imprezach szkolnych międzyszkolnych

c)    Dbałość o piękno mowy ojczystej.

·                              Używa w mowie potocznej pięknego, polskiego języka.

·                              Stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników.

d)    Dbałość o bezpieczeństwo własne i zdrowie własne oraz innych osób.

·                     Przestrzega zasad bezpieczeństwa.

·                     Pomaga młodszym , niepełnosprawnym i osobom starszym.

·                     Prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła.

e)    Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

·                               Przestrzega zasad i norm funkcjonujących w grupie.

·                                Umie przyznać się do błędów i przeprosić.

 

4.1. 2.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

4.2   Motywacyjny system zachowania

 

4.2.1.    Każdy uczeń za poprawne zachowanie otrzymuje umowny znaczek do dzienniczka na zajęciach w ciągu każdego dnia nauki.

 

4.2.2.    Za złamanie ogólnie przyjętych zasad w ciągu dnia uczeń otrzymuje punkty karne.

                        0 pkt. karnych               – czerwona kropka

                        1 – 2 pkt. karne             – żółta kropka

                        3 – 4 pkt. karne             – niebieska kropka

 5 i więcej pkt. karnych  lub ewidentne złamanie powyższych zasad -

    – czarna    kropka                                                                

4.2.3.    Na koniec każdego miesiąca następuje sumowanie zebranych znaczków:

·         jeśli uczeń w ciągu miesiąca zebrał tylko znaczki czerwone lub czerwone i trzy znaczki innego koloru, otrzymuje medal za bardzo dobre zachowanie;

·         jeśli uczeń otrzymał więcej niż trzy znaczki innego koloru niż czerwone w ciągu z całego miesiąca , nie zostaje nagrodzony.

 

4.3.        Skala ocen z zachowania

 

Do dziennika lekcyjnego nauczyciel wpisuje odpowiednie symbole literowe przyporządkowane odpowiednim kropkom:

Kropka czerwona       – symbol A (jest wzorem pod każdym względem)

Kropka żółta               - symbol B (reprezentuje właściwą postawę)

Kropka niebieska       – symbol C (reprezentuje właściwą postawę, zdarzają mu się jednak pewne niedociągnięcia.)

Kropka czarna           – symbol D (brak właściwej postawy).